Wrzesień 2023 - Koduj z nami

 

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Koduj z nami" w okresie 01.09.2023 r. - 31.08.2024 r.

Celem naszego projektu jest umożliwienie UP rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie uczenia się, ICT, programowania, kreatywności oraz pracy zespołowej.

W ramach naszego projektu zrealizujemy warsztaty z podstaw programowania i legorobotyki. Tematyka warsztatów obejmowała będzie kształtowanie umiejętnościami kodowania/programowania legorobotyki oraz umiejętnościami logicznego myślenia.

Warsztaty zostaną podzielone na 5 modułów skoncentrowanych na poznanie i naukę podstaw programowania w różnych programach/ narzędziach oraz przy pomocy różnych rozwiązań jak w temacie danego modułu, w tym: "Wspólne kodowanie", "Poznajemy Scottiego", "Programujemy w Scratchu", "Programujemy roboty" oraz "Poznajemy wirtualną rzeczywistość".

                                                                                                                                         Zapraszamy!

Październik 2022 - W przyjaźni siła

 

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "W przyjaźni siła" w okresie 01.10.2022 r. - 30.09.2023 r.

 

Głównym tematem naszego projektu było wzajemne zespalanie się dwóch różnych społeczności, pochodzących z różnych krajów, wywodzących się z różnych środowisk, posługujących się różnymi językami oraz aktywizacja lokalnej społeczności w szczególności z terenów powiatu zawierciańskiego.
Celem projektu była aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem wynikającym ze zmiany miejsca zamieszkania, problemów ekonomicznych wielu środowisk oraz obudzenie drzemiącej w nich inicjatywności, poprzez wspólne zajęcia i warsztaty kreatywne. Celem naszego projektu było też zwiększenie zaangażowania stałych mieszkańców powiatu zawierciańskiego oraz nowo przybyłych do działania oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej. Realizacja projektu niosła ze sobą konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery językowe, społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności do szkoleń w szczególności językowych, warsztatów, sytuacji materialnej jak również mentalnej osób uczestniczących w projekcie.

Zrealizowane zajęcia to:

- zajęcia kreatywno-plastyczne,

- fotograficzne zajęcia historyczno-poznawcze,

- edukacja prozdrowotna/spotkania z psychologiem/dietetykiem oraz

- zajęcia kulinarne.

 

Dziękujemy Wam za udział w projekcie!

Lipiec-Sierpień 2022 - Wakacyjne warsztaty dla uchodźców z Ukrainy na start

 

sprawie realizacji PROGRAMU EDUKACJA w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz w sprawie Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Wakacyjne warsztaty dla uchodźców z Ukrainy na start" w okresie 20.06.2022r. - 20.09.2022r.

W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy, granicę Polski przekroczyło ponad 3,3 mln uchodźców. Dzieci i rodziny uchodźcze są w bardzo niestabilnej sytuacji życiowej: nie wiedzą czy otrzymają zgodę na pobyt w Polsce, nie wiedzą czy stanie się to za parę miesięcy, czy za parę lat. Możliwe, że będą zmuszone już jutro ruszyć dalej w drogę, obawiając się o swoje bezpieczeństwo. W związku z tym kluczowe jest prowadzenie wsparcia w taki sposób, aby zajęcia dla uczestników indywidualnych i dla dzieci były wzmacniające, aby było okazją do odrywania ich zasobów i krokiem do samodzielności w radzeniu sobie z trudnościami. Fundacja ”Warto Żyć” postanowiła odpowiedzieć na to wyzwanie poprzez realizację niniejszego projektu.

Głównym tematem naszego projektu była organizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych podczas 4 turnusów dla łącznie 200 (4x50 osób w tym 20 kobiet i 30 dzieci) uchodźców ukraińskich (kobiet mających status uchodźcy oraz ich dzieci) przebywających na terenie Polski.

TURNUS 1: od 01.07.2022r. do 10.07.2022r.

TURNUS 2: od 15.07.2022r. do 24.07.2022r.

TURNUS 3: od 29.07.2022r. do 07.08.2022r.

TURNUS 4: od 12.08.2022r. do 21.08.2022r.

Zajęcia które odbywały się podczas turnusów dotyczyły: autoprezentacji, rozwoju osobistego, budowania poczucia własnej wartości, instytucji publicznych w Polsce, aktywizacji zawodowej, opieki zdrowotnej w Polsce, asertywności, kompetencji społecznych, radzenia sobie ze stresem oraz radzenia sobie z traumą.

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? (PROJEKT ZAKOŃCZONY)

Aby wziąć udział w projekcie,  należy: pobrać, wypełnić w sposób czytelny oraz własnoręcznie podpisać formularze zgłoszeniowe, które znajdują się tu:

Regulamin projektu z załącznikami - Dokumenty dla Uczestników Projektu

następnie formularze możesz wysłać pod adres: 

Fundacja "Warto Żyć"
ul. Nowowiejska 8, 42-400 Zawiercie 

lub dostarczyć osobiście na adres (tam możesz także pobrać wydrukowane formularze i wypełnić je z naszym przedstawicielem)

Fundacja "Warto Żyć"
ul. Szymańskiego 19, 42-400 Zawiercie


WSTĘPNY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU (PROPOZYCJA NA KAŻDY Z CZTERECH TURNUSÓW, NINIEJSZY HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE):

1. Piątek: Przyjazd uczestników na miejsce realizacji działań, zajęcia zapoznawczo-integracyjne, harmonogram działań, autoprezentacja.

2. Sobota: Przyjazna instytucja publiczna, prawa Ukraińców w Polsce,

3. Niedziela: Rozwój osobisty

4. Poniedziałek: Budowanie poczucia własnej wartości

5. Wtorek: Wyjazd krajoznawczy, przyjazna instytucja publiczna, opieka zdrowotna w Polsce, kompetencje społeczne

6. Środa: Aktywizacja zawodowa, kompetencje społeczne

7. Czwartek: Wyjazd krajoznawczy, asertywność,

8. Piątek: Radzenie sobie ze stresem,

9. Sobota: Radzenie sobie z traumą,

10. Niedziela: Kompetencje społeczne, wyjazd uczestników do domu.

NASZE WSPOMNIENIA:

I TURNUS:

Na zakończenie turnusu otrzymaliśmy piękne podziękowania od Uczestników Projektu którymi również chcemy się z Wami podzielić

(20+) Facebook

II TURNUS:

(5) Facebook

(5) Facebook 

III TURNUS:

IV TURNUS:

 (4) Facebook

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU NR FWD/2022/W/0079:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PE/3.1/2022

Przedmiot zamówienia: na usługi noclegowe dla kobiet z dziećmi – uchodźców z Ukrainy (III turnus)

Termin składania ofert: do dnia 29 lipca 2022 r., do godziny 08:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PE/4.1/2022

Przedmiot zamówienia: na usługi noclegowe dla kobiet z dziećmi – uchodźców z Ukrainy (IV turnus)

Termin składania ofert: do dnia 29 lipca 2022 r., do godziny 08:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wrzesień 2022 - YouthArt - I like it!

 

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "YouthArt - I like it!" w okresie 01.09.2022 r. - 31.08.2023 r.

 

Nasz projekt był skierowany do dzieci i młodzieży jak również osób starszych mieszkającej na terenie powiatu
zawierciańskiego, rozpoczynającej swój świadomy udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Program projektu zakładał udział uczestników projektu w szeregu praktycznych i teoretycznych zajęć o tematyce artystycznej, historycznej i tematyce zdrowego trybu życia. Głównym celem projektu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego do działania, promowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej. Niniejszy projekt ma uczyć, ale i rozwijać postawy obywatelskie, proekologiczne, zdrowy styl życia, zrównoważony rozwój osobisty oraz aktywizację artystyczną i historyczną.

Zajęcia zrealizowane w ramach projektu to:

- zajęcia kreatywno-plastyczne,

- fotograficzne zajęcia historyczno-poznawcze - wyprawa na Jurę Krakowsko-Częstochowską z aparatem,

- edukacja prozdrowotna/ spotkania z psychologiem/ psychoterapeutą.

  

Dziękujemy Wam za udział w projekcie!

Kwiecień 2022 - Be Fit!

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Be Fit!" w okresie 01.04.2022 r. - 31.03.2023 r.

Głównym celem projektu „Be Fit!” było zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego w działania sportowe, a tym samym prozdrowotne oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej. Realizacja projektu przyniosła ze sobą konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności do szkoleń, warsztatów, zajęć sportowych, sytuacji materialnej jak również mentalnej osób uczestniczących w projekcie. W trakcie realizacji projektu promowaliśmy postawy, które pozwalają na efektywną realizację postawionych sobie celów. Projekt był oparty na sporcie, promował również zasady fair-play oraz pozytywne wzorce stylu życia.

Zajęcia zrealizowane w ramach projektu to:
- zajęcia taneczno-ruchowe – „zumba”,
- zajęcia fitness - aerobik,
- edukacja prozdrowotna,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe – wyprawa piesza po Jurze,
- sportowe zajęcia drużynowe - piłka nożna.

Dziękujemy Wam za udział i zaangażowanie!

Grudzień 2022 - Projekt Szansa kluczem do sukcesu

Fundacja "Warto Żyć"

wdrożyła model wsparcia

"Projekt Szansa kluczem do sukcesu" w ramach powierzonego grantu

dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem wdrażanego modelu wsparcia było Podniesienie umiejętności podstawowych osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Wartość grantu: 428.400,00 PLN
Wkład ze środków europejskich wynosi: 403.938,36 PLN

 W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy, granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło ponad 3,3 mln uchodźców. Dzieci i rodziny uchodźcze są w bardzo niestabilnej sytuacji życiowej, w związku z tym kluczowe jest prowadzenie wsparcia w taki sposób, aby zajęcia dla uczestników były wzmacniające, aby były okazją do odkrywania ich zasobów i krokiem do samodzielności w radzeniu sobie z trudnościami. Zrealizowaliśmy ten projekt żeby ułatwić osobom o niskich kwalifikacjach wejść płynniej w nasze lokalne środowisko, pomóc im poznać nasz język, kulturę, zwyczaje i otoczenie, nasz piękny krajobraz i miejsca warte obejrzenia. Rozmowy w języku polskim i wspólne zajęcia projektowe ułatwiły im przełamanie bariery językowej i takie wewnętrzne otwarcie się. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ widzimy co niesie wojna, jakie traumatyczne sytuacje przeżywają osoby z terenów nią objętych. Integrując się z uchodźcami z Ukrainy uważamy, że nie tylko pomagamy im ale i Polakom, by łatwiej zrozumieć drugiego człowieka w potrzebie.

Wsparcie dla Uczestników Projektu obejmowało:

- 40h zajęć z języka polskiego,

- 2h diagnozy,

- 56h zajęć z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych, w tym do wyboru (3 szkolenia do wyboru ze szkoleń 1-5 + 6 szkolenie):

   -- 1. Instytucje w Polsce (18h),

   -- 2. Podstawy poszukiwania pracy w Polsce (18h),

   -- 3. Pracuję legalnie w Polsce (18h),

   -- 4. Wiedza o Polsce (18h),

   -- 5. Finansowe ABC (18h),

   -- 6. Transport i komunikacja (2h).

- 2h walidacji,

- ponadto Uczestnik Projektu mógł skorzystać ze wsparcia doradczego, psychologicznego i prawnego w miarę zgłaszanych potrzeb.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH:

Grupa 1:

- diagnoza: 09-10.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:11-16.01.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 19-21.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 2:

- diagnoza: 16-17.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:18-23.01.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 26-28.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 3:

- diagnoza: 23-24.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:25-30.01.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 02-04.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 4:

- diagnoza: 30.01.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:01-06.02.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 08-09.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 5:

- diagnoza: 05-07.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:08-13.02.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 17-19.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 6:

- diagnoza: 08-11.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:22-27.02.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 01-03.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 7:

- diagnoza: 13-15.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:01-06.03.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 08.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 8:

- diagnoza: 15-16.02.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:08-13.03.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 15-16.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 9:

- diagnoza: 22-23.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:15-20.03.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 22.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

Grupa 10:

- diagnoza: 24.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych:22-27.03.2023r.(miejsce realizacji: 34-360 Milówka, ul. Turystyczna 51)

- walidacja: 29.03.2023r. (miejsce realizacji: 42-400 Zawiercie, ul. Szymańskiego 19)

 

ZAJĘCIA Z JĘZYKA POLSKIEGO:

Grupa 1P: wszystkie zajęcia w godzinach od 16:00 - 20:30, w dniach: 17.02.2023r.; 24.02.2023r.; 03.03.2023r.; 10.03.2023r., 17.03.2023r.; 24.03.2023r.; 31.03.2023r.; 07.04.2023r.; 14.04.2023r. oraz 21.04.2023r.

Grupa 2P: wszystkie zajęcia w godzinach od 08:00 - 12:30, w dniach: 18.02.2023r.; 25.02.2023r.; 04.03.2023r.; 11.03.2023r., 18.03.2023r.; 25.03.2023r.; 01.04.2023r.; 08.04.2023r.; 15.04.2023r. oraz 22.04.2023r.

Grupa 3P: wszystkie zajęcia w godzinach od 13:00 - 17:30, w dniach: 18.02.2023r.; 25.02.2023r.; 04.03.2023r.; 11.03.2023r., 18.03.2023r.; 25.03.2023r.; 01.04.2023r.; 08.04.2023r.; 15.04.2023r. oraz 22.04.2023r.

Grupa 4P: wszystkie zajęcia w godzinach od 08:00 - 12:30, w dniach: 19.02.2023r.; 26.02.2023r.; 05.03.2023r.; 12.03.2023r., 19.03.2023r.; 26.03.2023r.; 02.04.2023r.; 16.04.2023r.; 23.04.2023r. oraz 30.04.2023r.

Grupa 5P: wszystkie zajęcia w godzinach od 13:00 - 17:30, w dniach: 19.02.2023r.; 26.02.2023r.; 05.03.2023r.; 12.03.2023r., 19.03.2023r.; 26.03.2023r.; 02.04.2023r.; 16.04.2023r.; 23.04.2023r. oraz 30.04.2023r.

Grupa 6P: wszystkie zajęcia w godzinach od 16:00 - 20:30, w dniach: 06.03.2023r.; 09.03.2023r., 13.03.2023r.; 16.03.2023r.; 20.03.2023r.; 23.03.2023r.; 27.03.2023r.; 30.03.2023r.; 03.04.2023r. oraz 06.04.2023r.

Grupa 7P: wszystkie zajęcia w godzinach od 08:00 - 12:30, w dniach: 20.03.2023r.; 23.03.2023r.; 27.03.2023r.; 30.03.2023r.; 03.04.2023r.; 06.04.2023r.; 13.04.2023r.; 17.04.2023r.; 20.04.2023r. oraz 24.04.2023r.

Grupa 8P: wszystkie zajęcia w godzinach od 08:00 - 12:30, w dniach: 28.03.2023r.; 31.03.2023r.; 04.04.2023r.; 07.04.2023r.; 11.04.2023r.; 14.04.2023r.; 18.04.2023r.; 21.04.2023r.; 25.04.2023r. oraz 28.04.2023r.

 

Dziękujemy Wam za udział w projekcie!

Marzec 2021 - "Żyj zdrowo"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Żyj zdrowo" w okresie 01.03.2021 r. - 28.02.2022 r.

Głównym celem projektu „Żyj zdrowo” było zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego w
działania prozdrowotne. Realizacja projektu niosła ze sobą konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności do szkoleń, warsztatów, zajęć praktycznych, sytuacji materialnej jak również mentalnej osób uczestniczących w projekcie. W trakcie realizacji projektu promowaliśmy postawy, które pozwalają na efektywną realizację postawionych sobie celów. Projekt był oparty na promocji zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia promuje również zasady fair-play oraz pozytywne wzorce stylu życia.

Zajęcia zrealizowane w ramach projektu to:

- zajęcia organizowane w terenie, w gospodarstwie rolnym, polegające na zbiorze plonów w celu wykorzystania ich do
przygotowywania posiłków,

- wspólne spacery po Jurze powiązane ze sprzątaniem otoczenia,

- „Co mamy dobrego” Spotkania mające na celu uświadomienie roli jaką każdy z młodych ludzi ma do odegrania w
działaniach na rzecz ochrony własnego zdrowia i zdrowia najbliższych w trakcie których, zorganizowane były również
akcje edukacyjne pod nazwą „Smaczne warzywa w doniczce', polegające na tym, że uczestnicy siali lub sadzili/flancowali roślinki w doniczce by później w trakcie spotkań stosować je jako dodatki do przygotowywanych posiłków,

- edukacja prozdrowotna,

- spotkania z dietetykiem,

- zajęcia rekreacyjno-ruchowe powiązane ze sprzątaniem otoczenia – wyprawa rowerowa do gospodarstwa rolnego,

- zumba

Zdjęcia z zajęć można obejrzeć w załączonej galerii. Zapraszamy!

 

DZIĘKUJEMY WAM SERDECZNIE ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE I ZAPRASZAMY PONOWNIE!

Ogłoszenia o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu "Teleopieka w powiecie będzińskim - sięgnij po zdrowie!"

OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W RAMACH PROJEKTU

"TELEOPIEKA W POWIECIE BĘDZIŃSKIM - SIĘGNIJ PO ZDROWIE!"

 

W tym miejscu znajdziesz wszystkie ogłoszenia o udzielenie zamówień dotyczących realizacji projektu "Teleopieka w powiecie będzińskim - sięgnij po zdrowie!". Szczegółowe warunki oraz terminy składania ofert znajdują się poniżej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z1/01

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 100 sztuk urządzeń telemedycznych – aparatów do badań EKG wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z1/02

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 100 sztuk telefonów komórkowych dla seniorów, 100 kart SIM oraz usługa  rozmowy i sms-y bez limitu do wszystkich sieci na 24 miesiące w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z3/01

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 8 sztuk Neseserów pielęgniarskich z wyposażeniem zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z4/01

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego uczestników projektu.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z3/01a

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 8 sztuk Neseserów pielęgniarskich z wyposażeniem zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Termin składania ofert: do dnia 27 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z3/02

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie pielęgniarek do medycznej długoterminowej opieki domowej nad pacjentami po minimum 4 wizyty tygodniowo w domu u każdego pacjenta

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2020 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z1/03

Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa 100 sztuk urządzeń telemedycznych – aparatów do badań EKG wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia oraz elektrodami do badań EKG jednokrotnego użytku, usługa obsługi mobilnych urządzeń telemedycznych – aparatów do badań EKG oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi sprzętu do teleopieki

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2020 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna AKTUALIZACJA

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna AKTUALIZACJA

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z3/02a

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie pielęgniarek do medycznej długoterminowej opieki domowej nad pacjentami po minimum 4 wizyty tygodniowo w domu u każdego pacjenta

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2021 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z3/02b

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie pielęgniarek do medycznej długoterminowej opieki domowej nad pacjentami po minimum 4 wizyty tygodniowo w domu u każdego pacjenta

Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2021 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z3/04

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie osoby do pomocy w opiece nad pacjentami

Termin składania ofert: do dnia 31 marca 2022 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/B/Z1/04

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie osoby do prowadzenia szkoleń dla pacjentów

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2022 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenia o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu "Teleopieka w powiecie myszkowskim - sięgnij po zdrowie!"

OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W RAMACH PROJEKTU

"TELEOPIEKA W POWIECIE MYSZKOWSKIM - SIĘGNIJ PO ZDROWIE!"

 

W tym miejscu znajdziesz wszystkie ogłoszenia o udzielenie zamówień dotyczących realizacji projektu "Teleopieka w powiecie myszkowskim - sięgnij po zdrowie!". Szczegółowe warunki oraz terminy składania ofert znajdują się poniżej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/M/Z1/01

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 100 sztuk urządzeń telemedycznych – aparatów do badań EKG wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/M/Z1/02

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 100 sztuk telefonów komórkowych dla seniorów, 100 kart SIM oraz usługa  rozmowy i sms-y bez limitu do wszystkich sieci na 24 miesiące w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/M/Z3/01

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 8 sztuk Neseserów pielęgniarskich z wyposażeniem zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/M/Z4/01

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego uczestników projektu.

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2020 r., do godziny 09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/M/Z3/02

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie pielęgniarek do medycznej długoterminowej opieki domowej nad pacjentami po minimum 4 wizyty tygodniowo w domu u każdego pacjenta

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2020 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/M/Z1/03

Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa 100 sztuk urządzeń telemedycznych – aparatów do badań EKG wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług telemedycznych dla osób z chorobami krążenia oraz elektrodami do badań EKG jednokrotnego użytku, usługa obsługi mobilnych urządzeń telemedycznych – aparatów do badań EKG oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi sprzętu do teleopieki

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2020 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna AKTUALIZACJA

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna AKTUALIZACJA

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/M/Z3/02a

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie pielęgniarek do medycznej długoterminowej opieki domowej nad pacjentami po minimum 4 wizyty tygodniowo w domu u każdego pacjenta

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2021 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/M/Z3/04

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie osoby do pomocy w opiece nad pacjentami

Termin składania ofert: do dnia 31 marca 2022 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.2.6/2020/M/Z1/04

Przedmiot zamówienia: wybór i zatrudnienie osoby do prowadzenia szkoleń dla pacjentów

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2022 r., do godziny 09:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Informacja o wyniku postępowania