Statut

Rozdział I 

Postanowienia ogólne


§ 1

Fundacja pod nazwą [Warto żyć] zwana w treści „Fundacją” ustanowiona w dniu [2010-01-14] aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Marcinem Truszkowskim w Zawierciu przy ulicy Powstańców Śląskich, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundację tworzy osoba fizyczna:

1) Teresa Mucha-Popiel

 zwana dalej Fundatorem


§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną


§ 4

Siedzibą Fundacji jest Zawiercie


§ 5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 6

1. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego

 

3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w tłumaczeniu na język obcy

 

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Sposób ustanawiania odznak, medali i ich przyznawania określa regulamin ustanowiony przez Zgromadzenia Fundatorów.


§ 8

Fundacja jest ustanowiona na czas nieograniczony

Rozdział II

Cele, środki i zasady działania Fundacji

§ 9

Celem Fundacji jest rozwijanie współpracy międzypokoleniowej między dziećmi, młodzieżą a osobami samotnymi, starszymi mającymi otwarte serca. Współpraca ta, opierać się ma na zasadzie, że każdy dając może zyskać – ludzie starsi i osoby niepełnosprawne pomoc w załatwieniu bieżących spraw i zagospodarowaniu czasu wolnego, a dzieci i młodzież zrozumienie dla problemów ludzi słabszych i potrzebujących – będzie realizowana przez podejmowanie działań na rzecz:

 • osób niepełnosprawnych;
 • dzieci osieroconych (biologicznie, duchowo, społecznie);
 • ludzi starszych i samotnych.
 • osób samotnych potrzebujących pomocy (np. samotne matki z dziećmi)


§ 10

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 • udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym i osieroconym znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej;
 • udzielanie pomocy osieroconej młodzieży wchodzącej w dorosłe życie w uzyskaniu samodzielnego mieszkania;
 • udzielanie pomocy osobom podlegającym wykluczeniu społecznemu;
 • udzielanie pomocy finansowej na konkretne przedsięwzięcia skierowane do osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych i osieroconych;
 • przekazywanie darów w postaci artykułów pierwszej potrzeby, książek, czasopism i pomocy naukowych;
 • pośrednictwo w pomocy stypendialnej;
 • fundowanie nagród i stypendiów;
 • wspieranie działalności wydawniczej, skierowanej do osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych i osieroconych;
 • prowadzenie szkoleń, kursów i konferencji;
 • prowadzenie działań informacyjnych mających przybliżyć problemy osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych i osieroconych;
 • organizowanie spotkań, wycieczek, wyjazdów okolicznościowych.


§ 11

Fundacja może prowadzić lub będzie prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:

 • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 • badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 • reklama (PKD 73.1);
 • działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
 • pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59);
 • nauka języków obcych (PKD 85.59.A);
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 • pozostała pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
 • działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0);
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
 • artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
 • działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
 • pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z););
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
 • działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);
 • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z);

 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 12

Majątek Fundacji stanowią:

fundusz założycielski w kwocie 1000 (tysiąc)] złotych wynikający z oświadczeń woli fundatorów zadeklarowanej w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji;

środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działalności statutowej.


§ 13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

darowizny, zapisy, spadki i innego rodzaju przysporzenia majątkowe;

dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz odsetki bankowe od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach bankowych;

subwencje i dotacje;

dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

inne wpływy i dochody.

§ 14

1. Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych. Nie mogą one stanowić źródła zysku dla fundatorów i donatorów.

2. Fundacja winna uwzględniać wolę ofiarodawców, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa i celami Fundacji.

Rozdział IV 

Organy i organizacja Fundacji

§ 15

Organami Fundacji są:

Rada programowa Fundacji

Rada Fundacji, zwana w treści statutu Radą

Zarząd Fundacji, zwany w treści statutu Zarządem

2. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków organu.

3. Nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednego organu Fundacji

4. Członkowie organów Fundacji pełnią funkcje honorowo z tym, że przysługuje im prawo do zwrotu poniesionych kosztów podróży, noclegów oraz diet.


§ 16

Rada Programowa Fundacji składa się z nieograniczonej liczby członków powoływanych, za ich zgodą, przez Fundatorów.

Rada Programowa jest organem opiniotwórczym i doradczym Fundacji.

Rada Programowa spośród swoich członków wybiera przewodniczącego oraz sekretarza.

Posiedzenia Rady Programowej zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 jej członków. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.


§ 17

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków powoływanych, za ich zgodą, przez Fundatorów.

2. Członkowie Rady powoływani są na kadencję trzyletnią.

3. Rada spośród swoich członków wybiera przewodniczącego oraz sekretarza.

4. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany przez Fundatorów, na własną prośbę, jeżeli nie uczestniczy w pracach Rady lub działa w sposób niezgody z celem i statutem Fundacji. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

5. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 jej członków. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.

6. W celu przygotowania swojego stanowiska Rada może powoływać zespoły robocze i konsultacyjne. W skład zespołu mogą wchodzić eksperci nie będący członkami Rady.


§ 18

1. Rada Fundacji jest organem opiniotwórczym i kontrolnym Fundacji

2. Do kompetencji Rady należy:

powoływanie i odwoływanie Zarządu;

inicjowanie kierunków działalności Fundacji;

uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji, zatwierdzanie programów działania Fundacji;

kontrolowanie stany majątkowego i bilansu Fundacji;

przyjmowanie okresowych (nie rzadziej niż rocznych) sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;

udzielanie Zarządowi absolutorium;

wyrażanie zgody na przystąpienie Fundacji do spółek, spółdzielni i innych osób prawnych;

wyrażanie zgody na przyjęcie przez Fundację darowizn, spadków i zapisów w kwocie ponad 200 tysięcy złotych;

podejmowanie w porozumieniu z Fundatorami uchwał o likwidacji Fundacji;

podejmowanie uchwał i decyzji w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Fundatorów.

3. Rada ma prawo żądać od Zarządu udzielenia jej wyjaśnień i udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działania Fundacji.


§ 19

Do zadań przewodniczącego Rady Fundacji należą:

sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli nad prawidłowością wykonywania uchwał Rady;

przygotowanie posiedzeń Rady;

zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych przyczyn i występowanie do Rady z wnioskiem o odwołanie członków Zarządu;

reprezentowanie Rady.


§ 20

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają ze swego grona prezesa i jego zastępcę oraz jeżeli uznają taką potrzebę, również inne osoby pełniące specjalne funkcje.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Kadencja Zarządu pokrywa się z kadencją Rady.

2. Członkowie zarządu mają odpowiednie uprawnienia właściwe do pełnienia poszczególnych funkcji zgodnie z wolą Fundatora.

2. Zarząd powołuje i odwołuje Rada. Prawo przedstawiania Radzie kandydatur do Zarządu przysługuje Fundatorom.

3. Zarząd obraduje na posiedzeniach, którym przewodniczy prezes Zarządu.

4. W zakresie organizacji pracy i osiągania celów statutowych Fundacji Zarząd jest samodzielny i może kształtować strukturę organizacyjną zgodnie z potrzebami.

5. Prezes Zarządu może zawiesić członka Zarządu do czasu najbliższego posiedzenia Rady.

6. Prezes Zarządu jest dla pracowników Fundacji kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.


§ 21

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

kierowanie działalnością Fundacji;

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

sporządzanie okresowych (nie rzadziej niż rocznych) sprawozdań z działalności Fundacji;

powołanie i nadzorowanie działalności Biura Fundacji;

zatrudnianie pracowników Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;

prowadzenie działań nie zastrzeżonych do właściwości innych organów Fundacji;

proponowanie likwidacji i procedury likwidacyjnej Fundacji.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 22

Czynności prawne w imieniu Fundacji dokonują co najmniej dwaj członkowie Zarządu, w tym jego prezes oraz upoważniony członek Zarządu.

Rozdział V 

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 23

Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.


§ 24

Fundacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia i ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości. 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe 

§ 25

Fundacji zabrania się:

udzielania pożyczek, zabezpieczeń zobowiązań majątkowych Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.


§ 26

1. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady podjętej z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu lub Fundatorów, podjętej w głosowaniu jawnym większością dwóch trzecich głosów przy obecności dwóch trzecich członków Rady.

2. Zmiana w Statucie Fundacji wymaga zatwierdzenia Fundatorów i podlegają zgłoszeniu do rejestru fundacji.

3. Zmiana w Statucie Fundacji wchodzi w życie po dopełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie o fundacjach.


§ 27

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie braku osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w głosowaniu jawnym, większością dwóch trzecich głosów przy obecności dwóch trzecich członków Rady. Likwidacja może być postawiona na posiedzeniu Rady tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku i planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Rady.

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w oparciu o uchwałę Rady.

4. Fundatorzy na wniosek Zarządu ustalają procedurę likwidacyjną.

5. W celu przeprowadzenia likwidacji Fundacji, Fundatorzy ustanawiają Likwidatora.


§ 28

Likwidator podejmuje decyzje w sprawie pozostawionego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Radą i Zarządem.


§ 29

W sprawach nieuregulowanych Statutem Fundacji stosuje się odpowiednie przepisy prawa dotyczące fundacji oraz organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.